Πακέτο Εργασίας No. 4

Πακέτο Εργασίας No. 4: Διάδοση και Αξιοποίηση (Επικεφαλής Οργανισμός: ΜΚΟ Four Elements)

Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η συστηματική προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων και των τελικών αποτελεσμάτων του. Γενικά, ο σκοπός του είναι:

  • Να διαδοθούν συστηματικά και με στοχευμένο τρόπο, τα αποτελέσματα του προγράμματος που απευθύνονται σε όλους τους τύπους εταίρων, να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις κοινωνικοπολιτιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των μεταναστών στην εκπαίδευση
  • Να δημιουργηθούν συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών εταίρων και δικτύων μεταναστών, δημόσιων εκπαιδευτικών αρχών, τοπικών αρχών και οργανισμών που υποστηρίζουν τους μετανάστες
  • Να παρουσιαστεί ο αντίκτυπος των τεχνών στο σχολικό περιβάλλον και στην εκμάθηση των παιδιών
  • Να εξασφαλιστεί ότι τα βασικά αποτελέσματά του προγράμματος, όπως οι εθνικές εκθέσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές, τα προγράμματα σπουδών, θα είναι ευρέως προσβάσιμα και εφαρμόσιμα σε όλη την Ευρώπη, με την ελεύθερη παροχή του πρακτικού υλικού, των ηλεκτρονικών εργαλείων και του δικτύου, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν περαιτέρω στον αρχικό στόχο.

Προβλεπόμενες δραστηριότητες:

Α.1 Σχέδιο διάδοσης

Α2: Δημιουργία και εφαρμογή των εργαλείων και των πόρων Διάδοσης

A3: Ανάπτυξη και παραγωγή του Συνόλου Εργαλειών του προγράμματος "ArtsTogether"

A4: Τελευταίο Διεθνές Συνέδριο και Συνεδρίαση

Παραδοτέα:

  • Ιστοσελίδα του προγράμματος
  • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - ArtsTogether
  • Θα παραχθούν δελτία Τύπου, ανακοινώσεις στον τύπο και διαφημιστικά άρθρα πάνω στα βασικά σημεία του Προγράμματος και θα διοχετευθούν μέσω ιστοσελίδων, δικτύων και τοπικών μέσων

1o Δελτίο Τύπου

1ο Ενημερωτικό Δελτίο

2ο Ενημερωτικό Δελτίο

3ο Ενημερωτικό Δελτίο

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo