Πακέτο Εργασίας No. 3

Πακέτο Εργασίας No. 3: Εκδηλώσεις για το κοινό & και δράσεις ευαισθητοποίησης του προγράμματος ArtsTogether (Επικεφαλής Οργανισμός: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στις κοινότητες των μεταναστών και στα παιδιά τους, καθώς και στις οργανώσεις μεταναστών και στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής Οι δραστηριότητες του προγράμματος ArtsTogether σχεδιάζονται αποτελεσματικά για να προσελκύσουν τους τελικούς χρήστες που είναι τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Στις δραστηριότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται εκδηλώσεις και συνεδριάσεις, στις οποίες είναι ιδιαίτερα αναγκαία η συμβολή των γονέων και των κοινοτήτων των μεταναστών.

Άλλοι στόχοι του Πακέτου Εργασίας είναι οι εξής:

  • η προσέγγιση των κοινοτήτων των μεταναστών και οι δράσεις ευαισθητοποίησης
  • η παροχή πληροφοριών σε επίπεδο χάραξης πολιτικής ·
  • η δημιουργία ενός δικτύου δικαιούχων και ενδιαφερόμενων μερών ώστε να προωθείται η συνεργασία τους
  • η προετοιμασία των κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία νέων συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων, ΜΚΟ και τοπικών αρχών
  • η διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν γονείς και κοινότητες μεταναστών

Προβλεπόμενες δραστηριότητες:

A.1 Τοπικές εκδηλώσεις του προγράμματος ArtsTogether

A.2 Δημόσιες συζητήσεις του προγράμματος ArtsTogether

A.3 Συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής του ArtsTogether

A.4 Δίκτυο συνεργασίας του ArtsTogether, Πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού υλικού

A.5 Κατευθυντήριες γραμμές του ArtsTogether για την "ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών μέσα από τις τέχνες" στις μονάδες φροντίδας και προσχολικής αγωγής και στα δημοτικά σχολεία

Παραδοτέα:

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo