Πακέτο Εργασίας No. 2

Πακέτο Εργασίας No. 2: Πρόγραμμα σπουδών και κατάρτισης του προγράμματος ArtsTogether (Επικεφαλής Οργανισμός: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BATH SPA)

Κατά τη διάρκεια αυτού του πακέτου εργασίας θα παραχθεί το κύριο αποτέλεσμα του έργου: η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για την ένταξη των παιδιών μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι ενέργειες θα περιλαμβάνουν την κατάρτιση δασκάλων / εκπαιδευτών καθώς και την οργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο.

Συνεπώς, οι στόχοι του Πακέτου Εργασίας είναι:

  • Να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί ένα πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και σε συνεργατικές προσεγγίσεις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των ικανοτήτων των δασκάλων να αντιμετωπίζουν την ποικιλομορφία, να προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και το σεβασμό μεταξύ των μαθητών τους, και να συνεισφέρουν στη βελτίωση της επίδοσης των μεταναστών μαθητών.
  • Να δημιουργηθεί ένας χώρος συνεργασίας με τα παιδιά της ίδιας της χώρας, με σκοπό να ξεπεραστούν τα πολιτιστικά και γλωσσικά εμπόδια.
  • Να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι ατομικές και διδακτικές ικανότητες και οι βασικές δεξιότητες των δασκάλων και των εκπαιδευτικών που εργάζονται με παιδιά μεταναστών και εντός ενός πολυπολιτισμικού πλαισίου.

Προβλεπόμενες δραστηριότητες:

A.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών του προγράμματος ArtsTogether
Α.2 Πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό
A.3 Σεμινάρια για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών
A.4 Πιλοτική δοκιμή εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέα:

Ενότητα 1: Ταξίδια (Οδηγός)

Θεματική 1Α: Χαρτογραφώντας το Ταξίδι

Θεματική 1Β: Επαφές και Συνδέσεις

Θεματική 1Γ: Αναπαριστώντας τα Ταξίδια μας

Ενότητα 2: Παγκόσμιες Ιστορίες (Οδηγός)

Θεματική 2Α: Οπτική Αφήγηση Ιστοριών

Θεματική 2Β: Ιστορίες Κουκλοθεάτρου

Θεματική 2Γ: Αναπαριστώντας τις Ιστορίες μας

Ενότητα 3: Άνθρωποι που Αναπαριστούν (Οδηγός)

Θεματική 3Α: Πορτρέτα

Θεματική 3Β: Μάσκες

Θεματική 3Γ: Θεατρική Αναπαράσταση

Ενότητα 4: Το Κοινό μας Περιβάλλον

Θεματική 4Α: Κίνηση και Ταινία

Θεματική 4Β: Διαδρομή με Γλυπτά από Ανκυκλώσιμα Υλικά

Θεματική 4Γ: Εκτέλεση και Περιβάλλον

Ενότητα 5: Εορτασμοί (Οδηγός)

Θεματική 5Α: Παγκόσμιες Γαστρονομικές Παραδόσεις

Θεματική 5Β: Καρναβάλι

Θεματική 5Γ: Ορχήστρα από Ανακυκλωμένα Υλικά

 

  • Εκπαιδευτικό υλικό

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo