Πακέτο Εργασίας No. 1

Πακέτο Εργασίας No. 1: Ανάλυση των αναγκών και βέλτιστες πρακτικές (Επικεφαλής Οργανισμός: Alma Mater Studiorum- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ)

Οι στόχοι αυτού του Πακέτου Εργασιών συνοψίζονται ως εξής:

  • Ανάλυση αξιολόγησης των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστών κατά τη διαδικασία της μάθησης και της κοινωνική ένταξη στα σχολεία της Ελλάδας και της Ιταλίας
  • Αναγνώριση των συγκεκριμένων μαθησιακών και πολιτισμικών εμποδίων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και της Ιταλίας
  • Εξέταση και ανάλυση από τις βέλτιστες πρακτικές που επιλέχθηκαν από τις χώρες της κοινοπραξίας και από χώρες του εξωτερικού για την ένταξη των παιδιών μεταναστών, με βάση τις διαφορετικές τεχνικές που πρέπει να μεταβιβαστούν στις άμεσες χώρες- δικαιούχους
  • Εξέταση των μεθόδων κοινωνικής ένταξης μέσω καλλιτεχνικών και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων στα σχολεία
  • Εξαγωγή συμπερασμάτων και συστάσεων με βάση τα ευρήματα.

 Προβλεπόμενες δραστηριότητες:

A.1 Αξιολόγηση της έρευνας και της ανάλυσης αναγκών
A.2 Αναγνώριση και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών
A.3 Επικαιροποιημένη έκθεση ArtsTogether
Α.4 Εργαστήριο δημιουργίας δεξιοτήτων

Παραδοτέα;

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo