Πακέτα εργασιών

Πακέτο εργασιών No. 0: Διαχείριση και Συντονισμός της Δράσης (Επικεφαλής Οργανισμός: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Το πακέτο εργασίας εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί, θα οργανωθεί και θα παρακολουθείται αποτελεσματικά και ικανοποιητικά, για την έγκαιρη επίτευξη των στόχων του.

Οι ρόλοι, ο σχεδιασμός της διαχείρισης και οι διαδικασίες καθορίστηκαν και διευκρινίστηκαν σαφώς για κάθε εταίρο κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης. Η διαχείριση του έργου επικεντρώνεται κυρίως στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των πόρων και στην εξασφάλιση της τήρησης όλων των πτυχών των απαιτήσεων, όπως αυτές καθορίζονται από τη τις σχετικές διατάξεις και του κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προβλεπόμενες δραστηριότητες:

A.1 Διαχείριση και γενικός συντονισμός
A.2 Συνεχής έλεγχος ποιότητας
A.3 Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Παραδοτέα:

  • Συμφωνίες κοινοπραξίας
  • Ενδιάμεση έκθεση
  • Τελική έκθεση
  • Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας
  • Έκθεση αξιολόγησης

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo