Κοινοπραξία

MEDITER - RESEAU EURO-MEDITERRANEEN POUR LA COOPERATION A.I.S.B.I. (Βέλγιο)

mediter logoΤο Mediter είναι ένα δίκτυο φορέων ΜΚΟ που προωθούν την ανταλλαγή και τη μετάδοση γνώσεων, στρατηγικών δεξιοτήτων και βέλτιστων καινοτόμων πρακτικών στον χώρο της ευρωπαϊκής Μεσογείου. Το MEDITER δίνει μεγάλη αξία στον στρατηγικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στη σύνδεση των πολιτισμών, των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση των κοινωνικοπολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που περιβάλλουν τη Μεσόγειο, με βάση την κοινή πολιτιστική κληρονομιά τους.

Προωθεί την οικοδόμηση μιας περιφερειακής ταυτότητας και διατηρεί μια διαλεκτική σχέση μεταξύ της Ευρώπης και της Μεσογείου, μέσα από τη συνεργασία με όλους τους πολιτισμούς της περιοχής της Μεσογείου, για την επίτευξη μιας ανοιχτής στάσης και διεθνούς ανταλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, το MEDITER ενεργεί για την προώθηση της ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των χωρών που περιβάλλουν με τη Μεσόγειο, με την πεποίθηση ότι τέτοιες σχέσεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο για την ανάπτυξη ενός κοινού ορίζοντα πολιτισμού.

Για το λόγο αυτό, το MEDITER επιζητεί τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων γενικά, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο στόχος του δικτύου είναι η προώθηση της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Μεσογείου. Η πλούσια διαπολιτισμικότητα αυτού του δικτύου επιτρέπει την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ>>

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo