Σχετικά με εμάς

 Σχετικά με εμάς

Το πρόγραμμα ArtsTogether στοχεύει στην ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός προγράμματος σπουδών, που βασίζεται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας, την αμοιβαία κατανόηση και το σεβασμό μεταξύ των μαθητών τους, καθώς και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των μαθητών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

  • Οι δραστηριότητες μας

    Οι δραστηριότητες θα έχουν άμεσους δικαιούχους, τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα χώρο συνεργασίας με τα παιδιά της ίδιας της χώρας, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τα γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια.

  • Η δράση μας

    Η δράση μας θα προωθεί μέσω της οργάνωσης εκδηλώσεων με τη συνδρομή εκπαιδευτικών οργανισμών και δημοσίων αρχών, προσφέροντας έτσι συστάσεις πολιτικής σε σχολικό και ευρύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο.

  • Το όραμα μας

    Αν και η πρόσβαση των παιδιών των μεταναστών στην εκπαίδευση είναι καθολικά εγγυημένη από την ΕΕ, αυτό δεν ισοδυναμεί αυτόματα και με την πρόσβαση τους στην προσαρμοσμένη εκπαίδευση, δεδομένων των ειδικών αναγκών τους που συνδέονται από τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και τις γλωσσικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, ο κοινωνικός και εθνοτικός διαχωρισμός στο σχολείο αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την πρόσβαση  των παιδιών των μεταναστών στην ποιοτική εκπαίδευση.

kids-hand.jpg

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνεται είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό ανταποκρίνεται στον κύριο στόχο του προγράμματος ArtsTogether, που είναι η δημιουργία ειδικών μέτρων για τα παιδιά των μεταναστών στην πρώιμη και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στοχεύοντας στην παροχή περιεκτικής υποστήριξης για την εξάλειψη των δυσκολιών και των πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση.

Ειδικοί στόχοι της δράσης

Το έργο έχει πολλούς ειδικούς στόχους που στοχεύουν στην επίτευξη των προτεινόμενων δράσεων. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι στόχοι αντιστοιχούν στον γενικό στόχο να εξαλειφθεί ο κοινωνικός και εθνοτικός σχολικός διαχωρισμός και να δημιουργηθεί ένα πιο ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστημα και συνολική υποστήριξη, παρέχοντας ένα συνδυασμό στοιχείων, μεταξύ των οποίων η γλωσσική και ακαδημαϊκή υποστήριξη, η συμμετοχή των γονέων και η διαπολιτισμική εκπαίδευση.

0
Ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τις χώρες- εταίρους
0
Παιδιά θα συμμετάσχουν στην πιλοτική δοκιμή
0
(το λιγότερο) Συνεντεύξεις θα διεξαχθούν σε κάθε χώρα
0
Θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στις κοινότητες προσφύγων
0
Eταίροι θα συμμετάσχουν - ανά χώρα
0
(το λιγότερο) Eνότητες θα αναπτυχθούν
0
Eκπαιδευμένοι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί - ανά χώρα
0
Eταίροι θα συμμετάσχουν - οργανισμοί

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo